Set-Cookie: OLIB_SESSION=99; expires=K. , 04-Okt. -2022 00:00:00 Set-Cookie: =ZZZZZ; expires=K. , 04-Okt. -2022 00:00:00